disclaimer
privacyregels

Disclaimer

Algemeen
De website www.wiha-bv.nl wordt beheerd door WIHA BV mede ten dienste van de aan haar gelieerde ondernemingen WIHA Diamanttechniek BV en WIHA Vloertechniek BV. Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIHA BV.

Informatie
De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. WIHA BV neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht. Desondanks staat WIHA BV niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Gekoppelde sites
Op de website van WIHA BV wordt, naast verwijzingen naar websites van aan WIHA BV gelieerde ondernemingen, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat WIHA BV door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan WIHA BV. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
WIHA BV behoudt, dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WIHA BV, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid
In geen geval is WIHA BV, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites.

WIHA BV aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site – in welke vorm dan ook – elektronisch aan WIHA BV wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘WIHA BV’ dient in dit verband tevens te worden gelezen de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen.

disclaimer
privacyregels

Privacyregels

WIHA BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Integriteit en verantwoordelijk handelen staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom vinden wij het belangrijk dat voor u duidelijk is, hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

In  deze  Privacy verklaring  leest  u hoe wij dat  doen. De belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn:

 • Wij verzamelen, gebruiken en bewaren persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens op een manier die voldoet aan wet- en regelgeving.
 • Wij informeren u vooraf over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens als u hierom vraagt.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen die in deze Privacyverklaring staan opgenomen. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld als dat noodzakelijk is of op basis van een wettelijke plicht.
 • Schakelen wij anderen in die uw persoonsgegevens verwerken, dan wijzen wij hen erop of spreken af dat zij uw gegevens alleen rechtmatig mogen gebruiken.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer. Ook foto- en filmopnames van u als persoon behoren tot persoonsgegevens. Alles wat we met die persoonsgegevens doen, wordt ‘verwerken’ genoemd. Dat kan gaan om verzamelen, bewaren, raadplegen, publiceren, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

WIHA BV verwerkt persoonsgegevens van personen met wie we direct of indirect een relatie of overeenkomst hebben, hebben gehad of willen krijgen. Het gaat om persoonsgegevens van:

 • particuliere en zakelijke opdrachtgevers;
 • ketenpartners, (onder)aannemers, uitleners, en  leveranciers;
 • sollicitanten, (voormalige) werknemers, arbeidskrachten, ZZP-ers, stagiaires en trainees;
 • bezoekers van internetpagina’s van WIHA BV en gelieerde ondernemingen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
WIHA BV verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • basisgegevens om vast te stellen wie u bent, zoals naam, adres en woonplaats;
 • contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • identificatiegegevens zoals (gegevens vermeld op) een identiteitskaart;
 • BSN-nummer;
 • bank- en financiële gegevens en financiële bijzonderheden;
 • demografische gegevens zoals geboortedatum en plaats;
 • handtekening;
 • beeld- en geluidsopnamen voor commerciële uitingen, beheer en veiligheid;
 • opleiding en vorming;
 • gezondheidsgegevens;
 • beroep en betrekking.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Alle bedrijfsonderdelen die behoren tot  WIHA BV  kunnen persoonsgegevens verwerken en zijn in die zin ‘verwerkingsverantwoordelijk’. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen die vallen onder WIHA BV. De contactgegevens van alle bedrijfsonderdelen van WIHA BV vindt u hier. 

Op basis van welke grondslagen verwerken we uw gegevens? 
WIHA BV verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent of wenst te zijn;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • wanneer u toestemming heeft gegeven;
 • om de gerechtvaardigde belangen te behartigen van WIHA BV of van derden zoals onderaannemers en andere (keten)partners. In zo’n geval wegen we altijd uw en onze belangen tegen elkaar af. Alleen als we vinden dat onze gerechtvaardigde belangen opwegen tegen uw privacybelang, verwerken we uw persoonsgegevens op basis van deze grondslag.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het volgende:

 • het sluiten van overeenkomsten;
 • het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • het leveren en bestellen van materialen, producten en diensten;
 • het verlenen van diensten;
 • het huren en verhuren van roerende en onroerende zaken;
 • het behandelen van uw sollicitatie en het uitvoeren van een arbeids- of opdrachtovereenkomst;
 • het uitvoeren en verbeteren van bedrijfsprocessen, (intern) management en (management)rapportages;
 • marketing en business development activiteiten, zoals het toesturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere informatie die voor u van belang kan zijn;
 • (markt)onderzoek, trendanalyses, klantprofielen en statistische onderzoeken, waarbij uw gegevens anoniem worden verwerkt;
 • het genereren van statistieken rond het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren;
 • om veiligheid, beveiliging, gezondheid en/of integriteit te bevorderen van medewerkers, arbeidskrachten en bezoekers;
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt of waarvoor we deze hebben verzameld. Wij kunnen uw persoonsgegevens verder verwerken voor een ander doel, maar alleen als dit in lijn ligt met het doel waarvoor we uw gegevens in eerste instantie hebben verzameld. Gebruiken we uw persoonsgegevens voor een ander doel, dan informeren we u hierover.

Met wie wisselen we gegevens uit?
Voor de doelen hierboven, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens uit te wisselen met elkaar of met andere partijen. WIHA BV verstrekt uw persoonsgegevens aan deze partijen alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doelen en op basis van vermelde grondslagen. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld uitwisselen met:

 • een ander bedrijfsonderdeel binnen de WIHA BV;
 • partijen die van belang zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten, zoals ketenpartners, onderaannemers en leveranciers. Dit kan ook een partij zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zien wij erop toe dat de gegevens worden uitgewisseld volgens de geldende regels;
 • toezichthouders en andere instanties die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers aan wie WIHA BV ondersteunende diensten uitbesteedt, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten.

Wanneer wij een derde inschakelen om uw gegevens te verwerken, dan blijft WIHA BV verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Met de derde sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door partijen die zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving, is WIHA BV niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Wel wijzen wij hen erop dat zij uw gegevens alleen rechtmatig mogen gebruiken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Hoe lang wij uw gegevens bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als het nodig is om het doel te realiseren, dit wettelijk verplicht is of zo lang als nodig is om de gerechtvaardigde belangen van WIHA BV of derden te behartigen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als er een juridische procedure loopt.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. In onze organisatie hebben we passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u, onze relaties en medewerkers te beschermen. Wilt u melding doen van mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens of van een mogelijk datalek? Stuurt u dan een e-mail naar info@wiha-bv.nl.

Wat zijn uw rechten?
Vanaf het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u verschillende rechten.

 • Informatie en inzage: U kunt ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken, welke dit zijn en wanneer we dit doen. Wij zijn verplicht u deze informatie te verstrekken.
 • Het intrekken van uw toestemming: Verwerken wij uw gegevens ,omdat u hier toestemming voor heeft gegeven en trekt u uw toestemming in, dan mogen wij uw gegevens niet verder  verwerken.
 • Correctie of verwijdering van gegevens: Kloppen uw persoonsgegevens niet of zijn ze niet volledig? Dan kunt u ons vragen deze te wijzigen. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze hebben verwerkt. Of wanneer u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking.
 • Beperking: U kunt ons vragen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld omdat de gegevens volgens u niet kloppen.
 • Data-portabiliteit: U kunt ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.
 • Bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indienen van verzoek
Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@wiha-bv.nl.  Binnen vier weken ontvangt u van ons bericht waarin staat wat wij met uw verzoek doen. Is er sprake van een gerechtvaardigde grond of een wettelijke verplichting waardoor wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dan wijzen wij uw verzoek af. U kunt hiertegen een bezwaar indienen bij WIHA BV via  info@wiha-bv.nl of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij de behandeling van uw verzoek kunnen wij u vragen om identificatie. Ook kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor een goede beantwoording van uw vragen.

Klachten
Wilt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door WIHA BV? Laat het ons weten via info@wiha-bv.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hierover meer informatie.

Wijziging van de Privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij informeren u hierover via de website. De actuele Privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website.

Dinxperlo, maart 2021